HU EN
FőoldalRólunkÁllás

Állás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Déri Múzeum intézményvezetői (igazgatói) munkakörének ellátására

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet) alapján pályázatot hirdet a Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.) intézményvezetői (igazgatói) munkakör ellátására irányuló munkaviszony létesítésére.

 

Munkaköre: intézményvezető (igazgató)

 

A foglalkoztatás időtartama: 2023. március 1. napjától 2028. február 28. napjáig terjedő határozott idejű munkaviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Déri Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.)

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az igazgató a muzeális feladatok ellátása mellett végzi az intézmény alapító okiratában foglalt valamennyi feladat ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

 

Javadalmazás: A bérezés és személyi juttatások megállapítására az Mt.-nek a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései, a pályázó pályázatban megjelölt bérigénye, a munkavállaló és a munkáltató közötti megállapodás, valamint a munkáltatói döntések az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

a) a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 7. pontja alapján:

· mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség,

· Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,

· végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában igazolható vezetői gyakorlat megléte.

b) államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában köteles vállalni azt, hogy a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának, figyelemmel a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

c) a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,

d) cselekvőképesség,

e) a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

· a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

· az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, részletes szakmai helyzetelemzésen alapuló fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó programot,

· a gazdaságos és hatékony működtetésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket,

· valamennyi végzettséget és szakképzettséget, (amennyiben van tudományos fokozatot), idegennyelv-ismeretet, valamint képesítést igazoló okiratok másolatait azzal, hogy a pályázó az okiratok eredeti példányait köteles a munkaszerződés aláírásáig Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán bemutatni,

· legalább 3 éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolást,

· a vezetői gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolást,

· 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

· államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzésének igazolását. Ennek hiányában a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja azt, hogy a munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégezi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának, vagy a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti mentesülés igazolását,

· a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,

· a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

· a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem állnak fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi okok,

· a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék.

 

A munkakör legkorábban 2023. március 1. napjától tölthető be.

 

A pályázati felhívás közzététele: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján (www.debrecen.hu), a Déri Múzeum honlapján (www.derimuzeum.hu), és az Új Városháza (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) hirdetőtábláján történik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati felhívás – a fenntartó internetes oldalán való – közzétételétől számított 30. nap.

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot papír alapon postai úton vagy személyesen, valamint elektronikus formában is be kell nyújtani.

Postai úton: a pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének címezve (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő OKT-311509/2022. azonosító számot, valamint a „Pályázat a Déri Múzeum intézményvezetői (igazgatói) munkakörének ellátására” szöveget.

Személyesen: a pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Új Városháza, Humán Főosztály titkárságára (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám, 104. iroda) lehet benyújtani.

 

A pályázatot papír alapon 2 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet tartalmazza, 1 példány pedig kizárólag egyéb személyes adatok nélkül a pályázó nevét, a szakmai önéletrajzát és a vezetési programját tartalmazza). Szükséges továbbá 1 példányt elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címre „pdf” dokumentum formájában megküldeni, ami kizárólag egyéb személyes adatok nélkül a pályázó nevét, a szakmai önéletrajzát és a vezetési programját tartalmazza.

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán az 52/517-608-as telefonszámon, illetve Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályán az 52/517-704-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül szakmai bizottság személyesen hallgatja meg, majd a szakmai bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve és a kultúráért felelős miniszter egyetértése megkérésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.debrecen.hu honlapon szerezhető.

Kövess minket:

YouTube Instagram Twitter
Feliratkozás hírlvélre
Déri Múzeum - Minden jog fenntartva © 2020 - 2022
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: +36 (52) 322-207
href="mailto:uh!pont!muezumired!kukac!ired">E-mail: uh!pont!muezumired!kukac!ired
készítette: WebDeb.hu