Regisztráció
HU EN
FőoldalHírekOnline vásárolható könyveink

Online vásárolható könyveink

Vásároljon könyvet online a Déri Múzeumból!

A rendelés menete:

  1. A kiválasztott könyvet átveheti a Déri Múzeum portáján (a vírushelyzetnek megfelelő intézkedések mellett), vagy elküldjük Önnek postán.

 

  1. 1. Válassza ki a könyvet!

2. Küldje el a következő adatokat a karacs.janos@derimuzeum.hu e-mail címre:

        - a könyv címét,

        - a Megrendelő nevét, telefonszámát, címét,

        - amennyiben postán szeretné megkapni, a szállítási címet

        - amennyiben cég számára rendeli, a cég adatait (nevét, címét, adószámát).

3. Küldünk Önnek egy átutalásos számlát.

4. A könyv árának (adott esetben postaköltségének) beérkezése után, küldjük a könyvet, vagy értesítjük, hogy mikor veheti át személyesen!

A postaköltség a magyarországi postai díjszabás alapján 1 db könyv küldésére érvényes!

 

KÖSZÖNJÜK MEGRENDELÉSÉT!

 

Borbély Szilárd „Nyugszol a' nyárfáknak lengő hívesében” 1350 Ft, a posta költség 1 darab esetében 1355 Ft.

 

 

Sárvári Pál leveleskönyve 2575 Ft. a postaköltség 1 darab esetében 2.735 Ft.

 

Jelen kötet Sárvári Pál (1765–1846), a Debreceni Református Kollégium professzora 317 oldalas levélgyűjteményét közli, melyek egy részét apja hagyatékában találta meg fia, Sárváry Jakab, majd fűzött egybe 1869-ben. A kötetnek a Sárváry Pál levelezése 1785–1846 címet adta. A levelek zöme Sárvári Pálnak szól, s csak néhány általa írt levél vagy levél-fogalmazvány található benne. A gyűjteményben fennmaradt Ferenczy Istvánt dicsőítő ódája, és egy Vergilius-fordítása. Helyet kapott a kötetben néhány diák Sárvári Pálhoz írt panegirikusza is. Sárváry Jakab a leveleskötet végén az általa összegyűjtött, Sárvári Pál által írt vagy vele kapcsolatos leveleket helyezte el. Ő és testvére, Sárváry Ferenc jegyzetekkel látták el a gyűjteményt. Forráskiadásunkban a szövegközlés kézirathű, a szövegeket pedig részletes magyarázatokkal láttuk el. E leveleskönyv gazdag forrásanyag köztörténet, egyháztörténet, építészet-, oktatás-, irodalom- és várostörténet számára. Olyan kordokumentum, amely vegyes tartalmú forrásként sokirányú hasznosítás lehetőségét ígéri. A kötetben található levelek, néhány kivételével, eddig ismeretlenek voltak a kutatás számára. 

 

 

Erdély művészete a két világháború között 

Ára: 3.205 Ft , postaköltség 1 példány esetén levél: 1354 Ft, csomag: 2.735 Ft.

 

A modern korban Erdély művészetéről az első világháború lezárását követő évektől lehet beszélni. Bár korábban is működtek jelentős művészek Erdélyben, eddig az időpontig az erdélyi művészet a magyar művészet egészébe tartozott. 1919 után a helyzet radikálisan megváltozott. Erdély Románia integráns része lett, az ott élő román, magyar, szász, zsidó és más nemzetiségű lakosság a román nemzetállam kiépítésének folyamatával szemben próbálta megőrizni korábban kialakult kulturális hagyományait.

A Böhm-gyűjtemény képei a húszas és harmincas évek erdélyi festészetéből kínálnak egy válogatást. Aki válogatott: dr. Böhm József neurológus és családja,  a gyűjtést ugyanis a szülei kezdték, és a folyamat aktív résztvevője volt mindvégig, felesége, Böhm Noémi is, illetve a lassan belépő új generáció.

Az alkotók többsége magyar vagy szász környezetből származik, ami nem meglepő. Erdély kultúrája egészen az 1940-es évek végéig dominánsan urbánus kultúra volt, a városokat pedig nagy többségben magyarok és szászok lakták. Kivételt képez a Székelyföld a maga mélyen gyökerező népi hagyományaival. Az etnikai alapon kialakított 1920-as békeszerződés idején az erdélyi lakosság több mint felét kitevő románok zömmel falvakban éltek. Onnan indultak azok a fiatal román festők is, akik már a század első éveitől szórványosan előfordultak Nagybányán, majd 1925-től a Kolozsvári Szépművészeti Akadémián tanítottak, vagy ahhoz a körhöz kapcsolódtak, és a két világháború közötti évek erdélyi művészetnek egyik erőteljes, inkább falusi tematikához kötődő erővonalát adták. Őket itt kevés mű képviseli, de a kép teljességéhez ugyanúgy hozzátartoznak, mint a többiek. A kiállítás művészeti centrumok köré csoportosítva, de a távolabbi összefüggésekre is kitekintést nyújtva tárja a látogató közönség elé ezt a korábban kevésbé ismert gazdag anyagot.

A kiadvány 63 színes képpel, magyar és angol nyelven, 94 oldal megjelenéssel, 300 példányban készült. 

 

 

 

„Egy az Úr, egy a hit” A Kistemplom és a Szent Anna-templom a katolikus–református együttélés első századában, 1693–1781. Kiállítási katalógus. Debrecen, 2024.

A kiadvány ára: 1120 Ft, a postaköltség 1 darab esetén: 1355 Ft

 

A Cívisek világa címmel megújult állandó helytörténeti kiállításhoz kapcsolódóan nyílt meg 2023 novemberében az „Egy az Úr, egy a hit” A Kistemplom és a Szent Anna-templom a katolikus–református együttélés első századában, 1693–1781 címet viselő ökumenikus tárlat. A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Könyv- és Levéltára és a Déri Múzeum közös kiállítása Debrecen két legöregebb ma is álló templomát építés- és művészettörténeti szempontból mutatta be.

A kiállítási katalógus olvasóit gazdag képanyag és leírások segítik a tárgyak megismerésében, melyek a két felekezet liturgiájának, tárgyi és képi kultúrájának hasonlóságairól és különbségeiről, valamint a korabeli debreceni ötvös- és textilművészetről mesélnek. A tárgyak között bemutatásra kerül a 18. század egyik legkiemelkedőbb magyar ötvösének Szilassy Jánosnak az úrmutatója és az utolsó debreceni oszlopos úrvacsorai kanna. Ezek mellett több olyan alkotás akad, amelyek szépsége, művészi kidolgozottsága hazánkban egyedülálló. A kiadvány szerzői a tárlat idővonalának szerkesztett változatát egy leporellón mellékelték a katalógushoz.

 

 

 

 

 

ERDÉLYI PÉNZEK A DÉRI MÚZEUMBAN  -   katalógus        A kiadvány ára 8.000 Ft, a postaköltség 1 példány esetében 2.735 Ft

 

A mohácsi csatát követő belpolitikai válság eredménye, hogy a török által nem megszállt egykori magyar területen két államalakulat működött tovább. Pénztörténeti szempontból az erdélyi részek külön fejlődtek. A mindenkori erdélyi fejedelmek nagycímletű pénzek verését helyezték előtérbe. Mindez teret engedett a korszak legjobb éremmetszőinek alkalmazására, valamint a szokásostól eltérő formájú érmék kialakítására. Déri Frigyes bécsi iparmágnás a századfordulón tudatos műgyűjtésbe kezdett, melynek meghatározó részét képezte a numizmatika. Gyűjtőmunkájának eredményeként az egyik legkiemelkedőbb erdélyi gyűjtemény állt össze. Az „erdélyi anyag” – a kollekció többi részével együtt – a 20. század elején Debrecen városába került. Kiállításon többször szerepelt, számos részleges közlés jelent meg belőle, de a teljes anyagról katalógus nem készült eleddig. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jóvoltából 2022–2023 során dolgozhattunk ezen a katalóguson, melyet most a numizmatika, a művészettörténet, a muzeológia és a történelem iránt érdeklődők rendelkezésére bocsátunk.

...

 

 

                                                                                                         

 

 

 

Tájékoztató                                                                                  A könyv ára: 5.235 Ft a postaköltség: 2.735 Ft

 

Tar Sándor 1967 és 1970 között a drezdai VEB Trafo- und Röntgenwerk betanított munkása, majd 1975 és 1976 között ugyanitt otthonnevelő volt. Az itt szerzett élményeiből és tapasztalataiból írta meg Tájékoztató című szociografikus írását, amely a Mozgó Világ 1976-os szociográfiai pályázatán megemelt első díjat kapott. A cenzúra miatt azonban végül a Kenedi János által szerkesztette szamizdat kiadványban, a Profilban látott napvilágot.

A Tájékoztató olvasható szociográfiaként, az író sorsa metaforikus alakzataként és az emberi kapcsolatok hiányáról, a végzetes párbeszéd nélküli egymás mellett élésről, az önreflexió hiányáról számot adó írásként is.

A most új javított kiadás tartalmazza a Tájékoztató eredeti szövegét, kiegészítve az író hagyatékában található korabeli képekkel, dokumentumokkal és levelekkel, Tar Sándor ebben az időben írt naplófeljegyzéseivel és a szöveghez többféle módon közelítő tanulmányokkal.

 

 

 

 

 

 

SŐREGI JÁNOS: KILÁTÁS A PANYOLAI ZSARÓKERTBŐL

Egy régész néprajzi jegyzetei a 20. század első feléből

A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 2.               1.600 Ft + postaköltség: 1.354 Ft

Debrecen, 2022

 

A debreceni Déri Múzeum néprajzi gyűjteményének adattára két vaskos mappába rendezve őrzi Sőregi János kéziratos néprajzi feljegyzéseit. A panyolai tölgyfaépítmény feltárásának több mint tíz éven át tartó (1930-1942) folyamata kínált lehetőséget a népélet, elsősorban a halászok, csőszök, kerülők tevékenységének megfigyelésére, történeteik lejegyzésére. A jelen kiadvány Sőregi János kéziratának a mai nyelvállapothoz igazított, szerkesztett változata.

A kötetet számos – a szerző által készített – fotó és rajz illusztrálja.

 

 

 

 

 

„… most aztán nézhetek magam után…”                             1.755 Ft +  postaköltség: 1.354 Ft

Levelek Tar Sándorhoz

Szerkesztette, jegyzetek, kísérő tanulmány: Lakner Lajos

 

A Déri Múzeum új könyve, a „… most aztán nézhetek magam után…” című kötet a Tar Sándorhoz írt, hagyatékában fennmaradt leveleket tartalmazza. Bár mások szemszögéből, de sok mindent megtudhatunk Tar Sándor életéről, életkörülményeiről, életstratégiájáról, viselkedéséről, kapcsolati hálójáról és nem utolsósorban az akkori irodalmi életről és a korról.

A leveleket olvasva folyton a titok kérdésébe ütközünk. Amikor Tar Sándorról kiderült, hogy III/III-as ügynök volt, úgy tűnt, egyszerre minden érthetővé vált az író furcsa viselkedésében. A napvilágra került titok hirtelen mindent elrendezett. Világossá vált ugyanis, hogy a látható mellett volt egy láthatatlan élete is, amely döntően befolyásolta gondolkodását, viselkedését, másokhoz és önmagához való viszonyát. De vajon valóban így van-e? A kötet tanulmánya a levelek alapján ennek a kérdésnek ered a nyomába.

 

 

 

55 X Ady                              2.500 Ft + postaköltség: 2.735 Ft

 

Ady Endre verseit olvasgatom, s közben azon gondolkodom, vajon olvashatók-e és érdekesek-e a 12-18 éves diákok számára. Lehet-e közük hozzá? Minden bizonnyal a többség jól felkészül egy-egy feleletre vagy az érettségi vizsgára. De a leckék és a tételek Adyjához többnyire csak az érdek köti őket, hogy jó jegyet kapjanak.  

Ma meg arról olvasok, hogy nehéz Adyt közel vinni a fiatalokhoz. Mi történhetett? Talán arról van szó, hogy a macsós, fejedelmi, mindent megmondó alak mára idegenné lett? Talán arról, hogy a kérdések, melyek foglalkoztatták, távoliak, amit a szerelemről írt, felfoghatatlanok? Talán arról, hogy a nyelv túlságosan díszített, retorikus és régies?  

Ahogyan leírtam kérdéseimet, hirtelen bevillant egy, talán az eddigieket felülíró gondolat, hogy Ady egészen mai, korunkbeli fickó, aki nagyon jól érezné magát a közösségi médiában. Hiszen kinek lenne ebben helyen, ha nem épp neki, aki erőszakkal magára vonta a figyelmet, aki személyes, önmagáról szóló verseket írt, vagyis aki önmagát állította mindenek középpontjába. Ha ma élne, az egyik tipikus Facebook-használó lenne. Sőt, ha ma élne, biztosan neki lenne a legjobb instragram-oldala. Jól beállított képek róla (lásd Székely Aladár képeit), de aztán áramlanának a versek is, melyekért a képek miatt mindenki bolondulna...  

Grela Alexandra illusztráció meglepő asszociációk révén idézik föl e kettőséget. A képek annyira erősek és provokatívak, hogy az olvasó nem tudja magát kivonni alóluk, ugyanakkor késztetést érez arra, hogy elolvassa a verseket.

 

 

 

 

 

 

„Egy kicsi mindig hiányzott” Varga Gyula élete és munkássága                                1.435 Ft + 1.354 Ft postaköltség

A debreceni Déri Múzeum Közleményei 1. (változatlan utánnyomás)

 

A 2000-es évek elején a tanítvány, Solymos József kérésére Varga Gyula több részletben mesélte el az élettörténetét a kismarjai gyermekkortól a debreceni nyugdíjas évekig. E rögzített hanganyag szerkesztett változata alkotja a kötet gerincét. Varga Gyula szövegeit az egykori tanítványok, főleg táncosok visszaemlékezései, valamint számos fekete-fehér fotó egészíti ki. A kötet első kiadása 2016-ben jelent meg, s mára teljesen elfogyott. Az új kiadás már a szerkesztő, Solymos József halála után látott napvilágot, s ebben az általa összegyűjtött néptánc felvételek CD melléklet formájában már nem szerepelnek.

 

 

 

HATÁr-sorSOK                      2 050 Ft+ 2.735 Ft postaköltség

2021 tavaszán nyílt meg a Trianonnal kapcsolatos időszaki kiállítás a Déri Múzeumban HATÁr-sorSOK címmel. A tárlat a “boldog békeidők” világától kezdve a területi visszacsatolások koráig kíséri végig a magyar határok változását és sorsok alakulását, azaz a társadalmat ért hatásokat. A katalógusban a kiállítás tárgyai közül mutatunk be néhányat. A tárgyak sokszínűségéhez a Déri Múzeum valamennyi gyűjteménye hozzájárult, informatív leírásukat muzeológus kollégák készítették el. A kiválasztott tárgyak többsége a kor lenyomata, némelyiket története, sorsa teszi érdekessé. Mindemellett bemutatunk olyan darabokat is, amelyek bár nem szerepelnek a tárlaton, a korszak és a téma alaposabb megismerését teszik lehetővé. A tárgyak bemutatását Püski Levente – a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének oktatója – írása előzi meg, melyben rövid áttekintést kapunk a trianoni eseményekről és Debrecen első világháború utáni történetéről. 

 

 

 

 

SZTRÁDAÖRÖKSÉG – Válogatás az M35-ös és M4-es autópálya régészeti feltárásaiból             5.230 Ft+2.735 Ft postaköltség

Az épülő M35-ös és M4-es autópálya nyomvonalain 2015 és 2018 között régészeti feltárásokat folytattak a Déri Múzeum Régészeti Tárának munkatársai. A munkába számos intézmény (múzeumok és egyetemi tanszék) bekapcsolódott.  A feltárt lelőhelyeken az újkőkor kezdetétől a középkorig bezáróan minden korszak képviseltette magát. Számos olyan lelet került elő, amelyre a szakma régészeti szenzációként tekint, és ezek közül több bejárta a hazai sajtót is. Kiemelhető a váncsodi újkőkori obszidiánlelet, a bojti rézkori temető aranytárgyai, a bojti 1768 darab apró aranytárgyból álló kora bronzkori kincslelet, vagy Derecske nyugati határából „Danuta” és „Malvin” kora avar kori aranypártái és egyéb ékszerei, valamint Kerény, a „kagán lovasa” is, akinek a lammellás páncélja, fegyverzete és lova, valamint annak szerszámzata is teljesen megmaradt.

A tanulmánykötet bepillantást enged az olvasóknak a régészeti munkákba, bemutatja a feltárt – sok esetben unikális – leleteket, az egykor élt emberek települési és temetkezési szokásait.

 

 

 

Lakner Lajos: „Nézz ránk, Ady Endre” – Trianon és Debrecen                           2 020 Ft + 1.354 Ft postaköltség

A könyv első tanulmánya Trianon hosszú távú hatását mutatja be Debrecen történetében.

Története a századfordulón indul, amikor megszületett a „Nagy-Debrecen” gondolata, amely a város kulturális regionális központtá fejlesztését és egyetem felállítását vizionálta. Szerepet szánt Debrecennek az erdélyi magyarság nemzetiségekkel szembeni megerősítésében is. Az elképzelés ekkor azonban csak álom maradt. A gondolat az 1920-as években merült fel újra, amelyet legerőteljesebben Klebelsberg  Kuno kultuszminiszter fogalmazott meg 1927-ben. Az évtized végén Magoss György és Vásáry István polgármestersége alatt nagy ívű fejlődés kezdődött a „Nagydebrecen” koncepció beteljesítésére. A kötet másik tanulmánya debreceni költők revizionista verseit mutatja be. Debrecenben két antológia is megjelent annak érdekében, hogy az ünnepségeken olyan versek szerepeljenek, melyek az akkori Magyarország helyzetére reagálnak. A kötet harmadik fejezetében válogatás található e versekből, végül pedig a költők rövid életrajzával ismerkedhetünk meg.

 

A könyv megjelenését a MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA támogatta.

 

 

 

Ötvös János (1911–1991) munkássága és naturália-gyűjteményei a Déri Múzeumban       2.604 Ft + 1.354 Ft postaköltség

Ötvös János (1911–1991) a Déri Múzeummal 1951. január 1-jén került hivatalos munkakapcsolatba, mely 1991-ben bekövetkezett haláláig fennállt. Múzeumi tevékenysége során dr. Lovas Márton Leventével, a természettudományi gyűjtemény vezetőjével együtt számtalan gyűjtő úton vett részt, ahol különböző rovarokat – köztük beporzó rovarokat, pl. lepkéket – gyűjtött a múzeum természettudományi gyűjteménye számára.

A klímaváltozás és a rovarok természetes élőhelyeinek szűkülése, a túlzott vegyszerhasználat miatt a gyűjtemény feltehetőleg több olyan rovarfajt is tartalmaz, amely ma már nem található meg Hajdú-Bihar megyében.

Mező Szilveszter főmuzeológus szerkesztésében a közelmúltban jelent meg az „Ötvös János (1911–1991) munkássága és naturália-gyűjteményei a Déri Múzeumban” című kötet, amely részletesen bemutatja Ötvös János életét, a Déri Múzeumban folytatott tevékenységét, a megyében végzett kutatómunkáját. Különleges élmény visszatekinteni egy fél évszázaddal korábbi időbe, a kutató szemével látni az akkori állat- és növényvilágot, amit munkatársaival együtt írásaikkal, fotóikkal még egy olyan állapotban örökítettek meg, ami azóta már nem létezik.

 

 

 

Tar Sándor: A lehetőség CD                                                                                                    3.150 Ft + 1.354 Ft postaköltség

A 60-as, 70-es években sok magyar fiatal hagyta el az országot, hogy az akkor még létező Kelet-Németországban, vagy, ahogy hivatalosan nevezték, a Német Demokratikus Köztársaságban próbáljon szerencsét. Ezek közé, a reményteljes célokkal elinduló emberek közé tartozott az író, Tar Sándor maga is, aki először 1967 és 1971 között, mint gyári segédmunkás, majd pedig, 1975-ben, mint a drezdai munkásotthon nevelője saját bőrén tapasztalta meg, mit is jelent a valóságban a szocialista vendégmunkáslét.

„Hová mész, fiú?

Megyek az NDK-ba dolgozni. Úgy hallottam, ott jól keresnek, meg amúgy is érdekes. Sokat mesélnek róla. Megtanulom a nyelvet. Világot látok. Városokat.

Ott majd én én lehetek. Csak én.”

 

 

Bakó Endre: Vendégjárás Árkádiában                                                                                     2.100 Ft+2.735 Ft postaköltség 

A 20. századi magyar irodalom és Debrecen

                                                                                                   

A város és a megye kultúrtörténetének kutatása iránt hosszú ideje elkötelezett Bakó Endre friss kötete újabb aspektusból veszi szemügyre Debrecen irodalmi életét. A közel hatszáz oldalas könyv huszonöt olyan szerző helyi kapcsolatait vizsgálja, akik nem a város szülöttei vagy lakói voltak, hanem csak hosszabb-rövidebb ideig vendégeskedtek a megyeszékhelyen.

 

 

 

Névelő növények                                                                                                                            3.335 Ft+ 2.735 Ft postaköltség

A Névelő növények – rajzoló szépírók című könyv koncepciója a maga nemében egyedülálló kezdeményezés. Hasonló tematikájú kiállítást már rendeztek ugyan időszaki kiállítótermekben, de elsősorban egy-egy alkotótól, s többnyire saját gyűjtemény anyagából szemezgetve. E kötet azonban a nagy múltú magyar szépirodalmi hagyományt áttekintve ad válogatás az irodalmi gyűjteményekkel rendelkező közgyűjteményekből. 

A könyv költői címét egy Tandori Dezső játékos fantáziája által megalkotott „irodalmi növény” nevéből nyerte, amelyet a költő többször csatolt ajándékként barátainak írt leveleihez, és jelenített meg önálló alkotásokban is. A határozott névelő A és Z betűjéből formált növény egyszerre szimbolizálja a művészetek közötti átjárhatóság szabadságát és a nyelvi vizualitás lehetőségeinek határtalanságát. 

 

 

A Déri Múzeum és gyűjteményei 6.

Menyhárt József: Az ,,Arany egyszarvú” patika 18. századi festményei              840 Ft + 1.354 Ft postaköltség

„Arany Egyszarvúhoz” címzett gyógyszertárát Zeininger Antal alapította 1772-ben. A patika berendezései közül kiemelkedő művészeti és történeti jelentőséggel bírnak a festett szekrény-és ajtószárnyak. A 18. század utolsó negyedében, különböző vándormesterek által megfestett ajtó- és szekrényszárnyainak művészeti értéke példátlan kincsé teszi a magyar patikák sorában.

 

 

 

Polgári sikk                                                                                                                                       2.605 Ft + 1.354 Ft postaköltség

A rendhagyó kiadvány lapozgatása közben két tanulmány révén beleshetünk a korabeli debreceni divatkereskedések és üzletek, valamint a színházi közeg és korzó világába. Múzeumunk névadójával. Déri Frigyessel selyemgyárosi mivoltában találkozhatunk, pécsi „tudósítónk”révén pedig az ottani hölgyek mindennapjaiba is betekinthetünk.

A múzeumi raktár kincsei modern interpretálási módon kerültek a látogatók elé a Polgári sikk időszaki kiállítás keretein belül és a divatlap formátumú kiadvány lapjaira egyaránt.

 

 

A Déri Múzeum és gyűjteményei 7.

Középkori magyar veretek                                                                                                           840 Ft + 1.354 Ft postaköltség

 A numizmatikai gyűjtemény egy részét ismerhetik meg az olvasók.

A Déri Múzeum a Déri Frigyes Numizmatikai Gyűjtemény révén az ország második legnagyobb arany gyűjteményével rendelkezik, de ezen kívül is több tízezre numizmatikai műtárgyállományt halmozott fel a Hajdúság legnagyobb múzeuma. Ennek egy része az a 19 darab középkori magyar aranyforint, mely majdnem teljeskörű panteonját mutatja a vegyesházi királyok arany éremverésének. Károly Róbert első liliomos forintjától Hunyadi Mátyás hollós aranyán át Szapolyai János 1540-es veretéig csaknem minden uralkodótól tartalmaz egy-egy érmét. A gyűjtemény rövid, de hiánypótló ismertetését követően színes képanyag segítségével elevenedik meg a középkori Szent László ábrázolás, az uralkodók címerei, és a verdejegyek, melyek a középkori Magyar Királyság legfőbb pénzközpontjait rejtik magukban. A bemutatón résztvevők a kiadvány kapcsán szót ejtenek a sorozatról, a numizmatikai gyűjtemény ismertetéséről, és a további tervekről.

 

 

 

Antal–Lusztig-gyűjtemény 1.                    

Déri Múzeum, Debrecen, 2018                                                                                                     7.999 Ft + 2.814 Ft postaköltség

 

Antal–Lusztig-gyűjtemény 2.                     

Déri Múzeum, Debrecen, 2020                                                                                                     6.899 F t+ 2.814 Ft postaköltség

Egy egyedülálló könyvsorozat második kötete minden magyar képzőművészetet szerető számára igazi kulturális csemege.

A legnagyobb magyar magángyűjtemény, a debreceni Antal–Lusztig-gyűjtemény kiemelkedő darabjai válnak közkinccsé az 5 kötetre tervezett sorozatban. Minden kötet kb. 500 műtárgyat mutat be, a művészek száma változó, mert egyes alkotók nagyszámú festménnyel, szoborral, grafikával képviseltetik magukat, másoktól kevesebb darab található a kollekcióban.

Az első kötetben 6, a másodikban 20 művészt ismerhetünk meg, a kiadvány 600 oldalas, és több mint félezer kis- és nagyméretű reprodukciót tartalmaz. Az életrajzokat és műelemzéseket jeles szakemberek írták, a köteteket Nagy T. Katalin művészettörténész szerkesztette. A művekről nemcsak az alapvető adatokat tudhatjuk meg, hanem a szerkesztő az előéletüket is igyekezett feltérképezni; milyen gyűjteményben voltak korábban, hol voltak kiállítva, kik írtak róluk.

Az első kötet művészei: Barcsay Jenő, Vajda Lajos, Ámos Imre, Korniss Dezső, Anna Margit és Bálint Endre. 

A második kötetben Barta Lajos, Fekete Nagy Béla, Veszelszky Béla, Lossonczy Ibolya, Jakovits József, Vajda Julia, Gyarmathy Tihamér, Marosán Gyula, Zemplényi Magda, Gedő Ilka, Ilosvai Varga István, Gadányi Jenő, Miháltz Pál, Bene Géza, Vaszkó Erzsébet, Borsos Miklós, Bartha László, Kerényi Jenő, Szalay Lajos, Gábor Marianne

A könyv-sorozat tervezője: Bogdán Csilla

Az Antal–Lusztig-gyűjtemény 3. előreláthatólag, 2021-ben jelenik meg.

 

 

Az Antal-Lusztig gyűjtemény III.                                                                                                 8.232 Ft+2.814 Ft postaköltség

2021 kötet /Tóth Menyhért, Schaár Erzsébet, Vilt Tibor, Ország Lili, Kondor Béla/ 

 

 

 

 

 

„Ha kibontom az emlékezés fonalát …”                                                                                 1.000 Ft+ 1.354 Ft postaköltség

Hajdú-bihari paraszti életutak és családtörténetek

A kötet anyaga a 2008. évi megyei önkéntes néprajzi, honismereti gyűjtőpályázat révén került felszínre, a legjobb pályamunkákból nyújt válogatást. Az egykori pályázók különböző motivációk hatására ugyan, de erős belső késztetést éreztek arra, hogy írásban rögzítsék, megörökítsék családjuk történetét, saját élettörténetüket. Az írások közül kettő kötődik a megye tájai közül a Hajdúsághoz (Balmazújváros és Nagyhegyes) egy pedig Biharhoz (Szentpéterszeg). A szerzők: Győrfi Péterné, Pál István és Szabó Jenőné által összegyűjtött, a múzeum rendelkezésére bocsájtott értékes archív képanyag gazdagítja a kiadványt.

 

 

 

Janó Ákos: Hortobágy pusztáról fú a szél                                                                               1.000 Ft+1.354 Ft postaköltség

Az egykori alföldi puszták (Hortobágy és Kiskunság) pásztorvilágának megörökítése kapcsolja egybe a kötetben olvasható írásokat. Az első fejezethez a helyszíni adatgyűjtését  1950 és 1952 között végezte a szerző, főként Hajdúböszörmény és Hajdúnánás határában kereste fel az ott élő és szolgálatot teljesítő pásztorokat. A kötet második nagy egysége a kiskunsági legelőkön, a szanki és móricgáti pusztán az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején ott szolgáló pásztoroktól gyűjtött elbeszélésekből épül fel. A két  egymástól viszonylag távoli alföldi vidék állattartó és pásztor kultúrája sok azonos vonást és hagyományt őrzött, mégis az olvasó számára talán a plasztikusan kirajzolódó különbségek, az árnyalatnyi eltérések felfedezése jelentheti a legnagyobb élményt.

Janó Ákos egykorú fényképfelvételeiből bő válogatás  illusztrálja a szöveget.

A kötetet angol nyelvű összefoglaló zárja, s megtalálható benne Janó Ákos munkásságának bibliográfiája is.

 

 

 

Szabadfalvi József: Mézeskalácsosság Debrecenben                                                         1.000 Ft+1.354 Ft postaköltség

Szabadfalvi József ma már klasszikusnak mondható monográfiája a debreceni mézeskalácsos mesterség részletes történeti-néprajzi ismertetését adja. A mesterség történetére vonatkozó, széles adatbázisra épülő nyitó fejezet részletesen kitér a céhes hagyományokra is. A következő fejezetekben ismerteti a mesterség elsajátításának hagyományos formáit, a „melléktermékek” a gyertya, a viasz offerek és a mézsör készítését, valamint az értékesítés, a vásározás formáit. Záró egységként a mesterség döntően német eredetű műszókincsét szótárszerűen tekintheti át az olvasó.

A kötetet igen bő illusztrációs anyag egészíti ki, amely jó minőségű fekete-fehér fénykép felvételekből és a munkaeszközöket, késztermékeket ábrázoló vonalas rajzokból áll.

 

TOVÁBBI RENDELHETŐ KÖNYVEINK!

Déri Múzeum

Az 1902-ben helytörténeti múzeumként alapított intézmény egyszerre őrzi Debrecen, Hajdú-Bihar megye és az egyetemes művelődéstörténet kulturális emlékeit. Déri Frigyes 1920-ban adományozta rendkívül jelentős gyűjteményét múzeumunknak, amit az elmúlt évtizedekben számos más, jelentős adomány is gazdagított. 

 

2024. március 1.

Kövess minket:

YouTube
Feliratkozás hírlvélre
Debreceni Irodalom Háza - Minden jog fenntartva © 2020 - 2024
Debrecen, Péterfia u. 28.
Tel.: +36 (52) 322-207
href="mailto:uh!pont!muezumired!kukac!azahmoladori">E-mail: uh!pont!muezumired!kukac!azahmoladori
készítette: WebDeb.hu